Vergaderingen 2019

Vergadering 05/06/2019

Volgende punten werden behandeld:

  • Toelichting Vlaamse Codex Overheidsfinanciën (VCO)
  • Standpuntenbepaling departement FB inzake afsprakenkader universiteiten
  • Planning herziening VABN adviezen i.h.k.v. nieuwe regelgeving
Vergadering 13/03/2019

Volgende punt werd behandeld:

  • Bespreking van het ontwerpadvies van project- en investeringstoelagen.  Voor de aanpassing van de definities in dit advies wordt gewacht op de goedkeuring van VCO. 

Het aangepast ontwerpadvies zal op de volgende VABN geagendeerd worden. 
Het bijzondere aan dit advies is de afstemming van de interrelaties.  Om afstemming te verkrijgen is het noodzakelijk dat de stromen geëlimineerd worden. 
De pragmatische oplossing hiervoor is dat er bijkomende gerapporteerd wordt op kasbasis.