Over de commissie

Oprichting

De Bijzondere Financieringswet van 16 januari 1989 voorziet dat de deelstaatoverheden een eigen regelgeving kunnen opstellen inzake boekhouding, mits nalevering van de wettelijke algemene bepalingen. Voor de Vlaamse ministeries, de DAB's en de Vlaamse rechtspersonen voorziet het Rekendecreet dat een economische boekhouding moet worden gevoerd. Uit die economische boekhouding kunnen dan de begrotingopvolging en -rapportering volgen.

In het kader van het Rekendecreet werden de volgende uitvoeringsbesluiten opgesteld met betrekking tot de boekhoudregels:

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de begroting en de boekhouding van de Vlaamse rechtspersonen;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 14 oktober 2011 betreffende de boekhoudregels en de aanrekeningsregels die van toepassing zijn op de Vlaamse ministeries en DAB's betreffende de controle op de vastleggingskredieten;

- Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2012 betreffende controle en single audit.

Een boekhoudplan en aanrekeningsregels mogen echter niet worden gezien als statistische gegevens. Daarnaast kan de regelgeving ook niet alle toepassingsvraagstukken oplossen. Net daarom zijn richtlijnen vereist om een uniformiteit na te streven in de praktijk. Het opmaken van een handleiding over de boekhoudregels was een eerste aanzet tot het uniformiseren van de regelgeving. De oprichting van een Vlaamse adviescommissie was een volgende logische stap bij het nastreven van een eenvormige interpretatie van de boekhoudregels.

De oprichting van de VABN werd geformaliseerd door een aanpassing aan het Rekendecreet. In het Besluit van de Vlaamse Regering van 8 januari 2016 werd de samenstelling en de werking verder uitgewerkt.

De VABN kwam de eerste keer samen op 14 januari 2016.

Taken

1) Het verlenen van advies aan de Vlaamse Regering teneinde de boekhoud- en rapporteringsregels aan te passen en de technische toepassingsmodaliteiten van de boekhoudregels te formuleren. Dit met het oog op zijn eenvormig en regelmatig gebruik en met het oog op zijn overeenstemming met de Vlaamse, federale en internationale normen die van toepassing zijn.

De VABN kan die adviezen zowel op eigen initiatief als op verzoek van de Vlaamse minister bevoegd voor de financiën en de begrotingen verstrekken.

2) Het verlenen van advies aan de Vlaamse regering bij het wijzigen van regelgeving die een impact heeft op de te voeren boekhouding en financiële rapportering.

De Vlaamse Regering is verplicht advies in te winnen bij de VABN indien zij overgaat tot een wijziging van de regelgeving betreffende de boekhouding van de Vlaamse instanties.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de adviezen van de VABN strekken zich uit tot de Vlaamse ministeries, de diensten met afzonderlijk beheer (DAB's) en de Vlaamse rechtspersonen die onder het toepassingebied van het Rekendecreet vallen.

Rechtskracht

De adviezen van de VABN zijn niet juridisch bindend. Toch hebben de adviezen geen volledig vrijblijvend karakter. Een afwijking van een aanbeveling of advies door een bepaalde instantie dient ter dege gemotiveerd te worden in de toelichting bij de jaarrekening.