Vergaderingen 2016-2017

Vergadering 06/12/2017

Volgende punten werden behandeld:

 • Tweede bespreking verslag boekhoudkundige verwerking werken van burgerlijke bouwkunde (opmaak en toelichting door PWC). Het verslag zal worden verwerkt in een ontwerpadvies;
 • Tweede bespreking ontwerpadvies Europese subsidies. Het ontwerpadvies wordt goedgekeurd;
 • Eerste bespreking ontwerpadvies Rapporteringssjabloon 2017 (advies ter vervanging van advies 2016/3). Mits enkele aanpassingen wordt het advies goedgekeurd.
Vergadering 06/06/2017

Volgende punten werden behandeld:

 • Derde bespreking ontwerpadvies verwerking werkingssubsidies. Er is een akkoord over het ontwerpadvies. Er moet een impactanalyse worden voorbereid.
 • Eerste bespreking ontwerpadvies Europese subsidies. De verwerking op een ESR-neutrale manier staat voorop. De diverse praktijkvoorbeelden zullen nog verder worden onderzocht.
Vergadering 08/03/2017

Volgende punten werden behandeld:

 • Tweede bespreking en goedkeuring ontwerpadvies verwerking subsidies in natura;
 • Tweede bespreking ontwerpadvies verwerking werkingssubsidies. De gemaakte opmerkingen zullen worden verwerkt en op de volgende vergadering zal een aangepast ontwerpadvies worden voorgelegd.
 • Eerste bespreking en goedkeuring ontwerpadvies verwerking werkingstoelagen.
Vergadering 01/02/2017

Volgend punt werd behandeld:

Bespreking verslag PWC betreffende de boekhoudkundige verwerking van de werken van burgerlijke bouwkunde die onder de bevoegdheid vallen van het Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

De geformuleerde opmerkingen worden meegenomen in de opmaak van een ontwerpadvies.

Vergadering 14/12/2016

Volgende punten werden behandeld:

 • Eerste bespreking ontwerpadvies verwerking subsidies in natura;
 • Eerste bespreking ontwerpadvies verwerking werkingssubsidies;

Beide ontwerpadviezen behandelen zowel de ESR-rapportering, als de begrotingstechnische en de boekhoudkundige verwerking. De geformuleerde opmerkingen moeten nader worden onderzocht en verwerkt in de ontwerpadviezen.

 • Presentatie door PWC over de waarderingsregels voor werken van burgerlijke bouwkunde;

Het bijhorende verslag zal op de volgende vergadering ter discussie worden voorgelegd aan de VABN.

Vergadering 14/09/2016

Volgende punten werden behandeld:

 • Toelichting adviezen CBN met betrekking tot subsidies

 • Ontwerpadvies verwerking voorschotfacturen

  • Verwerking in de ESR-rapportering

  • Verwerking in de bedrijfseconomische boekhouding

 • Ontwerpadvies geherkwalificeerde renteswaps

  • Verwerking in de ESR-rapportering

  • Verwerking in de bedrijfseconomische boekhouding

 • Ontwerpadvies nieuw rapporteringssjabloon

  • Toelichting inhoud nieuw sjabloon

  • Gebaseerd op het sjabloon zoals gehanteerd door de NBB

Vergadering 11/05/2016

Volgend punt werd behandeld:

 • Voorstel werkprogramma VABN

  • Toelagen, subsidies, interrelaties, verkoop:

   • oplijsten bestaande principes rond verschillende soorten subsidies

   • aftoetsen aan bestaande regelgeving en richtlijnen (vb. ESR2010, adviezen CBN,..;)

   • onduidelijkheden en onvolkomenheden in kaart brengen

   • per thema uitwerken advies

   • Indicatieve timing bespreking in VABN: 2017

  • Uitwerken waarderingsregels/afschrijvingsregels voor de materiële vaste activa:

   • onderbouwde en allesomvattende analyse laten opmaken met het oog op een voorstel van aangepaste waarderings- en afschrijvingsregels voor de Vlaamse overheid

   • omzetten in advies

   • Indicatieve timing bespreking in VABN: eind 2016

  • Behandeling geherkwalificeerde ESR-posten:

   • inventariseren soorten herkwalificaties van transacties

   • indicatieve timing bespreking in VABN: september2016

  • Verduidelijking van boekhoudkundige verwerking van voorschotfacturen:

   • advies opmaken voor consistente verwerking

   • indicatieve timing bespreking in VABN: september 2016

  • Update handleiding over de boekhoudregels:

   • binnen het departement FB wordt hiervoor een afzonderlijk werkprogramma opgesteld

   • eventuele hiaten of problemen zullen aan de VABN worden voorgelegd

   • indicatieve timing: continu

  • Evaluatie sjabloon jaarrekening:

   • indicatieve timing bespreking in VABN: september 2016

Vergadering 18/02/2016

Volgend punt werd behandeld:

 • Ontwerpadvies boeken van geherkwalificeerde PPS-projecten
  • Verwerking in de ESR-rapportering
  • Verwerking in de bedrijfseconomische boekhouding
Vergadering 14/01/2016

Volgende punten werden behandeld:

 • Samenstelling, doelstelling en voorstelling leden

 • Huishoudelijk reglement

 • Vergoeding van bepaalde leden van de Vlaamse Adviescommissie Boekhoudkundige Normen – schuldvordering en instructies

 • Inleiding tot de volgende casussen:

  • Problematiek boeken van PPS-constructies naar aanleiding van advies INR met betrekking tot Scholen van Morgen

  • Rekendecreet en uitvoeringsbesluiten: handleiding over de boekhoudregels – screening in functie van onder meer de nieuwe Europese boekhoudrichtlijn